Tehnička radionica I: Primjena Pravila i smjernica EU za rad mreža – električna energija

Tehnička radionica I: Primjena Pravila i smjernica EU za rad mreža – električna energija

Glavna Sala

Moderator: Adnan Rondić

Prezentacija i razmjena iskustava u primjeni Mrežnih pravila EU (EU Network Codes), trenutni status u pogledu transponovanja u pravni okvir Energetske zajednice i Bosne i Hercegovine, rokovi primjene, analiza ključnih zahtjeva koji se odnose na rad mreža i priključenje korisnika, uticaj na operativnu saradnju TSO-DSO i drugo.

Radionica je namijenjena stručnim licima operatora prenosnog sistema, operatora distributivnog sistema, regulatornih komisija, proizvođačima, krajnjim kupcima te široj stručnoj javnosti, sa ciljem upoznavanja sa izmijenjenim regulatornim okvirom u oblasti rada i upravljanja elektroenergetskim sistemom.