Panel III- Cijene ugljika – ne samo izazov već i prilika!

Vrijeme: 09:30 – 11:00

Lokacija: Glavna sala

Moderator: Adnan Rondić

Energetska tranzicija u Bosni i Hercegovini je realnost. Dinamika kojom će se ona sprovoditi zavisi od rezultata javnog dijaloga u prioritiziranju očekivanja potrošača imajući u vidu širok spektar društvenih, ekonomskih i ekoloških zahtjeva i rizika. Karbonska neutralnost s jedne strane, i društveno-ekonomski razvoj s druge strane, postavljaju mrežu različitih, ponekad potpuno suprotnih zahtjeva energetskoj tranziciji. Koliko je BiH spremna odgovoriti na ovu složenu matricu zavisi upravo od kvaliteta javnog diskursa, te povezanosti različitih nivoa interesnih grupa koje ciljaju na većinu segmenata društva.

EU je već usvojila vremenski okvir za uvođenje Mehanizma za prilagodbu ugljika na granici (CBAM) koji će se primjenjivati i na Bosnu i Hercegovinu ako ne preduzmemo prave mjere. MVTiEO je najavio proces pripreme i usvajanja šeme trgovanja emisijama prije kraja 2025. godine. Ovaj proces trenutno podržavaju Svjetska banka i EU. BiH će se suočiti sa teretom plaćanja razlike između cijene ugljika u EU i zemlji porijekla ukoliko ne postoji mehanizam određivanja cijene ugljika za proizvode u čijoj proizvodnji se intenzivno koristi ugljik, a koji su proizvedeni u zemaljama van EU i koji su namijenjeni za izvoz u EU. Ovo će se možda odnositi i na izvoz električne energije proizvedene sagorijevanjem uglja te može dovesti u nepovoljan položaj aktivnosti vezane za sektor rudarstva. Također, mogla bi se ozbiljno narušiti sposobnost obje elektroprivrede čija se proizvodnja bazira na uglju da subvencioniraju kupce iz kategorije domaćinstava. Neke kompanije u BiH, kao što je EP BiH, već su svjesne novih trendova i među prvima su uvele interne cijene ugljika.

Panel će se baviti pitanjima određivanja cijena ugljika (ETS i CBAM) i utjecaja koji bi oni mogli imati na BiH, a posebno kako kreatori politika, ekonomisti i energetski eksperti mogu podržati i utjecati na priuštivost energetske tranzicije.

Prezentacije

Mette Koefoed Quinn

Mette Koefoed Quinn

načelnik odjela, Glavna uprava za klimatsku politiku, Evropska komisija (Online)
Adam Cwetsch

Adam Cwetsch

šef odjela za zelene poslove, Sekretarijat Energetske zajednice
Sofia Martinez

Sofía Martínez

glavni stručnjak za klimu i energiju, DAI / EU4energy

Panelisti

Adam Cwetsch

Adam Cwetsch

šef odjela za zelene poslove, Sekretarijat Energetske zajednice
Branka Knezevic

Branka Knežević

šefica Odjela za primarnu energiju i politiku, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
Damir-Dzeba

Damir Dzeba

delegat, Dom Naroda, Parliament Federacije Bosne i Hercegovine; član, Zeleni klub
Milena Popovic

Milena Popovic Martinelli

Glavni ekspert za klimatsku strategiju - Zapdni Balkan, EBRD
Mustafa Music

Mustafa Musić

pomoćnik generalnog direktora za razvoj, EP BiH
ognjen-markovic

Ognjen Marković

ekspert za energetiku, USAID Projekat asistencije energetskom sektoru (USAID EPA)
Stjepan Kumrić

Stjepan Kumrić

Predsjednik Upravnog odbora, Lukavac Cement, BiH
Tarik Hubana

Tarik Hubana

Program menadžer za energiju, Delegacija Evropske unije u BiH